Una gran parròquia sense fronteres de vius i difunts

L’Obra Expiatòria dels Difunts del Tibidabo neix inspirada i vinculada a la Fraternitat nostra-Senyora de Montligeon, (http://www.montligeon.org/fr/) una família espiritual que reuneix des de 1884 a quants desitgen establir amb els difunts llaços imperibles d’amor i de gràcia. Aquest amor es concreta en l’oració d’uns per altres els fruits són l’alliberament dels difunts i la purificació de les ànimes dels vius en camí cap a la vida eterna.

La celebració de la missa és el mitjà privilegiat pel qual els membres de la Fraternitat, units al sacrifici de Jesús per l’ofrena de les seves vides, eleven les seves pregàries al Pare a través de la mediació maternal de la Verge Santíssima.

Per això els membres es comprometen a un esforç permanent de conversió en profit dels altres membres vius i difunts, ja que en la comunió dels sants, “una ànima que s’eleva, s’eleva al món”.

“Aquest exercici de caritat evangèlica obre a tots els membres els tresors de la misericòrdia divina tan repetidament promesos pel Senyor als que hagin exercit misericòrdia” (Cardenal Pacelli, Carta al Cinquantenari de la Fraternitat).

La inscripció

Obra ExpiatoriaLa inscripció personal o la recomanació d’una tercera persona, viva o difunta, s’acompanya d’una ofrena fixa de 30 €.

L’ofrena no és sinó per manifestar el desig d’oferir la seva vida cristiana en la pràctica de la fe en Jesús Salvador, en l’esperança de la vida eterna promesa per Jesús, en la caritat en l’Esperit donat per Jesús, en particular en relació amb les persones provades en tots els duels que reserva la vida. L’ànima participa així a la salvació de tots, especialment dels seus més propers vius i difunts.

A més d’aquesta inscripció en l’Obra Expiatòria, el nou membre ben disposat, és a dir, que manifesta un veritable amor de Déu, es penedeix dels seus pecats confia en la misericòrdia de Crist, creu fermament en la comunió dels sants i rep la indulgència plenària de tots els seus pecats (en les condicions habituals)

Pot inscriure nous membres pot utilitzar el següent formulari:

* Nota important: Per completar la inscripció cal complir dos passos, el primer el enviament de les dades en el següent formulari i el segon el pagament de l’ofrena. El pagament de l’ofrena se realitza a través de Paypal. ¿Què es Paypal?


Datos de la persona que hace la inscripción  / Dades de la persona que fa la inscripcióDetails of the person who is making the registration
Nombre / Nom / Name:*
Apellidos / Cognoms / Lastnames:*
E-mail:*
Teléfono / Telèfon / Phone:*
Dirección / Adreça / Address:

Datos de la persona que quiere inscribir / Dades de la persona que vol inscriureData from the person that you want register
Inscribo / Inscric / Register:*
Nombre / Nom / Name*
Apellidos / Cognoms / Lastnames :*
Donativo
(*El pago de dicho donativo se realizará a través de Paypal. Se cobra un suplemento de 1.50 al pagar por éste medio. Si desea otra forma de pago póngase en contacto con el templo.)

Donatiu
(* El pagament del donatiu es realitzarà a través de Paypal. Es cobra un suplement d'1.50 € quan es paga per aquest mitjà. Per una altra forma de pagament poseu-vos en contacte amb el temple.)

Donation
(* The payment of this donation will be made through Paypal. We charge  € 1.50 when you pay with paypal. If you want other payment please contact the temple.)

Donativo / Donatiu / Dontation:*
Deseo desgravar en Hacienda / Desitjo desgravar a Hisenda / I want Deduct at Hacienda:*

Si desea desgravar en Hacienda es obligatorio que nos facilite el DNI.

Por su seguridad no se mostrará el DNI al escribir en la casilla.

Para verificar nos pondremos en contacto con usted por teléfono.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Si desitja desgravar a Hisenda és obligatori que ens faciliti el DNI.

Per la seva seguretat no es mostrarà el DNI en escriure a la casella.

Per verificar ens posarem en contacte amb vostè per telèfon.

---------------------------------------------------------------------------------------------

If you want deduct in Hacienda is required to provide us the DNI.

For your safety the DNI will not be displayed when typing in the box.

To verify we will contact you by phone.


DNI :